Get Adobe Flash player
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อัมพร อมฺพโร)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(
อัมพร อมฺพโร)


พระราชพรหมจริยคุณ
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ม.

พระราชปริยัติวิมล
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธ.

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้217
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้225
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1132
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1249
mod_vvisit_counterเดือนนี้1697
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5961
mod_vvisit_counterทุกวัน313184

We have: 6 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ค. 09, 2020

สรุปผลงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

สรุปผลงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

สรุปผลงานที่สำคัญๆ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงาน  ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ ๓ (ตุลาคม  ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยจะเน้นทางด้านปริมาณ ควบคู่ไปกับด้านคุณภาพ เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  และจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทุกภาคส่วนไปแล้ว ซึ่งหากในแต่ละพื้นที่/อำเภอ/หน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯในรูปแบบต่างๆ ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบด้วย  โดยมีกิจกรรมสำคัญๆที่ดำเนินการในระยะที่ ๓ ไปแล้ว ดังนี้ ๑. โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี  ทำความดีข้าม พ.ศ. จังหวัดร้อยเอ็ด ๑,๑๐๑ วัด” เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙    ในช่วงค่ำวันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ จนย่างเข้าวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกกรม  รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ อีกด้วย ซึ่งมีวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

๒. โครงการ “สงกรานต์ปลอดเหล้า  เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำพาชีวิตปลอดภัย  ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคม ในการรณรงค์งดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ โดยมีเป้าหมายโครงการคือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า ทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้าน  ทุกชุมชน  ทุกตำบล และทุกอำเภอ  ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่  ๗ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๙ รวม ๑๐ วัน ซึ่งประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  เกิดความสงบ และสันติสุข มีความรัก  ความสามัคคีปรองดอง  เกิดความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                ๓. โครงการ “ปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม” ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับวัดสถานศึกษา ส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน จัดโครงการในหลายพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติในครอบครัวให้เกิดความรัก อบอุ่น ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ๔. จังหวัดได้ขอข้อมูลการก่อคดีอาชญากรรมทุกประเภทจากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกรอบ ๖ เดือน  เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกในด้านตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต่อไป (รายงานรอบมิถุนายน และธันวาคม)                                                                               ๕. จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและหาแนวทางดำเนินกิจกรรม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ                                                       ๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมระดมความคิดถอดบทเรียน“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง เมื่อ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และพระภิกษุสามเณร รวม ๕๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาข้อมูลการรักษาศีล ๕ ของประชาชนในหมู่บ้านทั้งรายบุคคลและภาพรวม  ๒.เพื่อศึกษาและกำหนดวิธีการรักษาศีล ๕ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  ๓. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้งานศพปลอดเหล้า และปลอดการพนัน ผลักดันให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความสงบสุข และ  ๔. เพื่อนำไปเป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชน รักษาศีล ๕ เพิ่มขึ้น โดยจะนำผลที่ได้มาขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้านอื่น ต่อไป

-๒-

๗. ข้อมูลการสมัครทางเว็ปไซต์ www.sila 5.com com ณ วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  จังหวัดร้อยเอ็ดมียอดผู้สมัครอยู่ลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ จำนวน ๕๘๕,๓๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของจำนวนประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยคือ ๑,๓๐๘,๑๖๖ คน

แนวทางในการขับเคลื่อน “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” ในระยะที่ 3 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2560) ของจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทสำคัญ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ที่จะส่งเสริมให้บุคคล สถาบัน สถานศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตัวแทนของส่วนราชการเสนอโครงการที่จะนำมาบูรณาการเข้ากับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อจัดเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างน้อยอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน เช่น

- สาธารณสุขจังหวัด  โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพอเพียง

- พัฒนาชุมชนจังหวัด. หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว ,หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- กศน.จังหวัด การพัฒนาทักษะ ครูนอกโรงเรียน

- ปกครองจังหวัด หมู่บ้านโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

- วัฒนธรรมจังหวัด  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, ลานธรรมลานวิถีไทย

ได้ข้อสรุปในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 3 จากการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ ดังนี้

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่มีโครงการในหมู่บ้านเป้าหมายที่นำมาบูรณาการเข้ากับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  สำรวจว่าโครงการของตนอยู่ในพื้นที่ ตำบล อำเภออะไร

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมใกล้เคียงเพื่อมาบูรณาการ และทำงานร่วมกัน

3. จัดประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

4. จัด Work shop เพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่จะมาดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

5. กิจกรรมที่จะดำเนินการต้องบ่งชี้ว่าเป็นสถานที่รักษาศีล 5  เช่น อาจแต่งชุดขาวในวันพระ หรือสวดมนต์ เป็นต้น

6. พระนักเทศก์/หรือฆราวาสมาบรรยายธรรม อบรมปฏิบัติธรรม

7. จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน/กิจกรรม งาน Event เชิญผู้มีซื่อเสียง เช่น พระนักเทศ/ดารา/นักแสดง มาร่วมงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ  ดังนี้

๑. ขยายผลประกาศสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลฯ เรื่องมาตรการลด ละ เลิกอบายมุข ตามรูปแบบของตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  ขยายผลประกาศสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลฯ ทุกตำบล  เช่นมาตรการลด  ละ  เลิก  อบายมุข  และส่งเสริมกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักศีล ๕   ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายในระยะที่ ๓

-๓-

๒.ขยายผลโรงเรียนตัวอย่าง ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ขยายผลโรงเรียนตัวอย่างฯในกิจกรรมต่างๆเช่น สวดมนต์แปลเป็นภาษาอังกฤษ / หนูน้อยโรงเรียนศีล ๕ / ธนาคารขยะ /กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อื่นๆ  เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกแห่งในจ.ร้อยเอ็ด /โรงเรียนในสังกัดเทศบาล/  โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑,๒,๓ และมัธยมศึกษาเขต ๒๗   ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในระยะที่ ๓ ๓. ขยายผลชุมชนตัวอย่าง  “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ครบ ๑๐๐ % ตามรูปแบบกิจกรรม  ชุมชนบ้านหนองบั่ว  อำเภอสุวรรณภูมิ และชุมชนอื่นๆ ที่สามารถเป็นแยบอย่างได้ขยายผลชุมชนตัวอย่างฯ ในด้านต่างๆเช่น การทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่บริเวณหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด  การทำบุญตักบาตรรักษาศีล ๕ ในวันธรรมสวนะ การรณรงค์หมู่บ้านปลอดเหล้าและอบายมุข โดยมีอำเภอโพนทราย,สุวรรณภูมิ,เกษตรวิสัยเป็นอำเภอต้นแบบ และขยายผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในระยะที่ ๓

๔.ขยายผลกิจกรรมขับเคลื่อนตามจารีตประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่) ขยายผลตามจารีตประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่) เช่นประเพณีบุญผะเหวด  ทอดกฐิน ๑๐๑ กอง การจัดบุญไหว้พระ ๙ วัดช่วงเข้าพรรษา และกิจกรรมอื่นๆตามเทศกาลประเพณีที่สำคัญ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในระยะที่ ๓

๕. กิจกรรมขับเคลื่อนให้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการ/การบันทึกข้อมูลผู้สมัครลงเว็ปไซต์กลางอย่างต่อเนื่อง/การรายงานผลโครงการฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ เรื่องการแจกใบสมัคร/แนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ/การบันทึกข้อมูลผู้สมัครลงเว็ปไซต์กลางอย่างต่อเนื่อง /การรายงานผล/การสรุปผล/การประชาสัมพันธ์/ ประสานงานโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในระยะที่ ๓

***และนอกจากนั้นยังผ่านการประเมิน จากการรับการตรวจประเมินโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗ ประธานการขับเคลื่อนโครงการ และ คณะ ฯ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท   เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”จังหวัดร้อยเอ็ด บรรลุวัตถุประสงค์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยกำหนดดำเนินการทั้ง ๒๐ อำเภอ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๙ .

*****************************

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Fanpage

Calender