ผิดพลาด
notice

จังหวัดร้อยเอ็ดถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโพธิการาม ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

พร้อมกล่าวถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดโพธิการาม โดยมีนายชัยมงคล  ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับประธานในพิธีในงานมีการแห่เทียนจำนำพรรษา จากสำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง มายัง วัด โพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เกิดขึ้นโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย จึงทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดถ้วนไตรมาส และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม/span>

 

{gallery}2016{/gallery}

ภาพ/ข่าว : ธีรวุฒิ วรโคตร
บรรณาธิการ : ประยูร จรเจริญ