ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม ด้วยระบบ Oxidation Reduction Potential หรือ Redox Potential(ORP-)  โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  จำนวน ๒ โรง

ดาวโหลดเอกสาร 1

ดาวโหลดเอกสาร 2