ออกตรวจเยี่ยมวัด ตามโครงการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานพระสังฆาธิการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

ออกตรวจเยี่ยมวัด ตามโครงการตรวจเยี่ยมสำนักงานพระสังฆาธิการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
และวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตพื้นทีอำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเสลภูมิ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมข้าราชการในสังกัดออกตรวจเยี่ยมวัด ตามโครงการ
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพระสังฆาธิการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมและวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด
ในเขตพื้นทีอำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอเสลภูมิ 
พร้อมถวายคำแนะนำวิธีป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สำหรับพระสงฆ์และโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด
บุคลากรทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเก็บข้อมูล ปัญหาอุปสรรค
ผลกระทบ ถึงมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสเพื่อเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อไป