ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัส

ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัส