การประชุมประจำเดือน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

และการมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน