ข้อปฏิบัติแก่ประชาชนสำหรับวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมเข้าพรรษา ปี 2563