จำนวนวัด-พระภิกษุสามเณร

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัด

จำนวนวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด 1,541 วัด
มหานิกาย 1,415 วัด
ธรรมยุต 126 วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 1,539 วัด
มหานิกาย 1,423 วัด
ธรรมยุต 125 วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดร้อยเอ็ด

พระภิกษุ
รูป
มหานิกาย - รูป
ธรรมยุต - รูป
สามเณร - รูป
มหานิกาย -
รูป
ธรรมยุต - รูป