รายงานเรื่องร้องเรียน พศจ.

รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด