ดาวน์โหลดหนังสือขอรับเงินอุดหนุนโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (โครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง) วงเงินงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่ออุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 8 แห่ง โดยพิจารณาเกณฑ์ให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดที่มีจำนวนพระวินยาธิการ ตั้งแต่ 150 รูปขึ้นไป งบประมาณที่อุดหนุน แห่งละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc หนังสือขอรับเงินอุดหนุนโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง.doc |
doc แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์ ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริม.doc |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,270