JA slide show
 
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติะรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

 
พศจ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์

พศจ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 3

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับวัดหนองคู
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 3 โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 3
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  นายชัยมงคล  ศรีทองแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวถึงกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ในระยะที่ 3  และพบปะกับพี่น้องชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน
หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ในพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

 
พศจ.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม ปี2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์

พศจ.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ในปีการศึกษา 2558 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ทั้งนักธรรมและธรรมศึกษา ทุกชั้นไปแล้ว
โดยสำนักเรียนคณะเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าสอบนักธรรมจำนวน  2,313 รูป/คน  ธรรมศึกษา จำนวน 20,206 รูป/คน
โดยในการจัดพิธีมอบใบประกาศนัยบัตร ครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากจากพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ)
เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร นายชัยมงคล  ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
มีนักเรียนคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับมอบใบประกาศยบัตรเป็นจำนวนมาก

 
ประชุมกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา บุญผะเหวด PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายชัยมงคล  ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา ได้ประชุมกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา
โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ)
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานประเพณี
"มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2559
ทั้งนี้มีกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนาเข้าร่วมประชมอย่างพร้อมเพียง
ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายชัยมงคล  ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา ได้ประชุมกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา
โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ)
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานประเพณี
"มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2559
ทั้งนี้มีกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนาเข้าร่วมประชมอย่างพร้อมเพียง
ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
พศจ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายวีระ  ดาวศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ
ซึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
ซึ่งทรงเล็งเห็นสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีห่างไกลจากวัด และศาสนามีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด
ขาดที่พึ่งและยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นที่มาในการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคม
การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีงาม
เป็นทางในการป้องกันปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น
จังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยจัดให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน เป้าหมายคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 250 คน จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ทีให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและฝึกการเจริญสติแก่เด็ก และเยาวชน โดยในครั้งนี้จัดขึ้น
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดอโสกวนาราม ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชมวิถีชีวิตชาวนาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ตำข้าว เป้าโหวด ในงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกร้อยเอ็ด ๑ - ๒ ธ.ค.นี้
ป้ายโฆษณา

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วันสำคัญประจำปี 2556

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้22
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้94
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว266
mod_vvisit_counterเดือนนี้63
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว919
mod_vvisit_counterทุกวัน149135

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 107.20.37.100
 , 
Today: พ.ค. 02, 2016

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่เลขที่ 559 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด...

วัดบึงพระลานชัย
วัดบึงพระลานชัย  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่เลขที่  116  ถนนประชาธรรมรักษ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 5
Content : 31
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9411