ต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โดยพระสุธรรม ฐิตธมโม ร่วมกับผู้นำจาก 4 ศาสนา ในประเทศไทย ที่จัดโครงการ "เดินด้วยกัน นำพาสันติ"

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก โดยพระสุธรรม ฐิตธมโม ร่วมกับผู้นำจาก 4 ศาสนา ในประเทศไทย ที่จัดโครงการ "เดินด้วยกัน นำพาสันติ" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติสุขให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนตระหนักถึงหลักธรรม คำสอนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ โดย พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งกิจกรรม มีการมอบธงสันติสุข และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนา ในหัวข้อ "ศาสนากับสร้างสันติภาพ:การสร้างสันติสุขแก่สังคมอย่างยั่งยืน"       ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4413