โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายประยูร  จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ

 

 

นางสุภัสสร ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางทัติญาพร  ไชยแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวณิชนันทน์  ชื่นชม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวดวงจันทร์  แก้วอาษา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางเขมรินทร์ เษมรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวณัฐวดี ลือชาธนานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีรวุฒิ  ปฏิเหลา
พนักงานขับรถ
นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเกษสุดา นามปัญญา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นายภาคภูมิ ภาคมฤค
พนักงานขับรถ
นางสาวณีรนุช ทัศน์ศรี
พนักงานบริการ
นายวิยะพงษ์  สิงหาแผด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,293