โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายประยูร  จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

นายทวิช วรรณทาป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางทัติญาพร ไชยแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ

 

 

-ว่าง-

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายจักร์รัชช  วงศ์วรนิตย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี   สิงสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์   กิ่งพรมภู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายชัยณรงค์  วิชพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นางสุภัสสร ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเกษสุดา นามปัญญา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายสมพงษ์  สายทองมาตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

   

นางสาวราตรี กอผจญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 
นายปัญญา มาตรา
พนักงานขับรถ
นายธีรวุฒิ  ปฏิเหลา
พนักงานขับรถ
นางสาวณีรนุช ทัศน์ศรี
พนักงานบริการ
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 332,887