โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายประยูร  จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางทัติญาพร ไชยแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ

 

 
นางสุภัสสร ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวณิชนันทน์  ชื่นชม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเขมรินทร์ เษมรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวดวงจันทร์  แก้วอาษา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวณัฐวดี ลือชาธนานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี  สิงสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีรวุฒิ  ปฏิเหลา
พนักงานขับรถ
นางสาวเกษสุดา นามปัญญา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวิยะพงษ์  สิงหาแผด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
 
นายภาคภูมิ ภาคมฤค
พนักงานขับรถ
นางสาวณีรนุช ทัศน์ศรี
พนักงานบริการ
นายสมพงษ์  สายทองมาตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,431