ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 กลุ่มอำนวยการกิจการและกิจการคณะสงฆ์ 

นายชยชัย สายแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นางสาวศศิมา  เพ็งแจ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุพจน์ เวนุอาธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุภัสสร   ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวเกษสุดา นามปัญญา
นักวิชาการศาสนาปฎฺบัติการ
นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายธีรวุฒิ ปฏิเหลา
พนักงานขับรถ
นายภาคภูมิ ภาคมฤค
พนักงานขับรถ
นางสาวณีรนุช  ทัศน์ศรี
พนักงานบริการ

 

 

 กลุ่มอำนวยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์

นางวิภรณ์  เชิดโคกศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางทัติญาพร ไชยแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวณิชนันท์  ชื่นชม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเขมรินทร์ เษมรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางสาวณัฐวดี ลือชาธนานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,594