โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายประยูร  จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางทัติญาพร ไชยแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ

 

 
นางสุภัสสร ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวณิชนันทน์  ชื่นชม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายจักร์รัชช  วงศ์วรนิตย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวยุวดี   สิงสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเกียรติศักดิ์   กิ่งพรมภู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวณีรนุช ทัศน์ศรี
พนักงานบริการ
นายธีรวุฒิ  ปฏิเหลา
พนักงานขับรถ
นางสาวเกษสุดา นามปัญญา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสมพงษ์  สายทองมาตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
     
นายปัญญา มาตรา
พนักงานขับรถ
     

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,566