โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายประยูร  จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และกิจการคณะสงฆ์
 
นางทัติญาพร ไชยแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ

 

นายชนะ  คณะเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภัสสร ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจักร์รัชช  วงศ์วรนิตย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายชัยณรงค์  วิชพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเกียรติศักดิ์   กิ่งพรมภู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวยุวดี   สิงสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวราตรี กอผจญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาวเกษสุดา นามปัญญา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสมพงษ์  สายทองมาตร์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
 
นายปัญญา มาตรา
พนักงานขับรถ
นายธีรวุฒิ  ปฏิเหลา
พนักงานขับรถ
นางสาวณีรนุช ทัศน์ศรี
พนักงานบริการ
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,107