โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นายชยชัย  สายแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ

 

นางสาวศศิมา เพ็งแจ่มญาดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุภัสสร ชิณเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวกานดา บุญราช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวดวงจันทร์  แก้าอาษา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีรวุฒิ ปฎิเหลา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ  ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,481