พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 อำนวยความสะดวกพระภิกษุ วัดบูรพาภิราม ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนาา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกระดับ ครั้งที่ 2/2564 ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อรับการตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,255