ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โครงการ "ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด" โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีประทานผ้าไตรในการอุปสมบท จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,104