สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวกานดา บุญราช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และน.ส.ดวงจันทร์ แก้วอาษา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำหนังสือราชการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดรอ้ยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,370