แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีรายรับ - รายจ่ายของวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด |
แบบบัญชีสรุปรายรับ - รายจ่าย |
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายวัด |
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายวัด |
ใบสำคัญรับเงิน |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,102