ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชุมหรือเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม นางทัติยาพร ไชยแสง และนางเขมรินทร์ เษมรานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมหรือเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2564 ณ วัดพลับพลาชัย บ้านตาหยวก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,332