การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น. พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำหนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ วัดศิริมงคล  บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด และนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอำเภอโพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ๋ ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  นำข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์และอำนวยความสะดวกในโครงการฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,981